Archive

Posts Tagged ‘Srážková daň’

ESLP (1976): Provádění srážek daně z mezd není zakázanou nucenou nebo povinnou prací; jedná se o součást běžných občanských povinností

Zajímavým příkladem toho, kam může zajít argumentace lidskými právy, zde konkrétně zákazem nucených prací dle čl. 4 Úmluvy, je rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 27. září 1976 ve věci stížnosti č. 7427/76 s názvem “Four companies v. Austria“.

V operativní části tohoto rozsudku můžeme číst:

Povinnost zaměstnavatelů srážet daň z mzdových a jiných příspěvků svým zaměstnancům není nucenou prací a nepřekračuje běžné občanské povinnosti.

Srážková daň na příjmy autorů do výše 10.000 Kč (dosud do 7.000 Kč); nebude již omezeno pouze na příspěvky do novin, televize a rozhlasu.

Od roku 2014 se mění ustanovení § 7 odst. 6 zákona o daních z příjmů.

Nově tedy příjmy autorů (z autorských práv)  plynoucí ze zdrojů na území České republiky budou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně za předpokladu, že úhrn těchto příjmů od téhož plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci 10 000 Kč (dosud tato hranice byla stanovena na výši 7.000 Kč).

Nové je i to, že už nebude platit, že se toto ustanovení omezuje pouze na příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize.

Srážková daň pouze pro dohody o provedení práce, a to s měsíční odměnou do 10.000 Kč.

Od roku 2014 (s novým zněním § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů) dochází k tomu, že zaměstnavatel bude srážet srážkovou daň:

  • jen u příjmů na základě dohody o provedení práce (dosud taková výslovná podmínka nebyla, jakkoli se v praxi srážková daň nejčastěji týkala právě příjmů vyplácených na základě dohody o provedení práce),
  • s měsíční odměnou do 10.000 Kč (dosud byla tato hranice ve výši 5.000 Kč),
  • pokud zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani (toto platilo i dosud)

Nové je to, že se zaměstnanec může dle § 36 odst. 7 zákona o daních z příjmů rozhodnout zahrnout i takové příjmy do svého daňového přiznání; v takovém případě se sražená daň započte na jeho celkovou daň.