Archive

Posts Tagged ‘ObchZ’

Zvyšování základního kapitálu v s.r.o. od roku v 2014 dle nového zákona o obchodních korporacích

 Od roku 2014 dojde k nové úpravě (v novém zákoně o obchodních korporacích ZOK) zvyšování základního kapitálu ve společnostech s ručením omezeným.   Alespoň několik poznámek:

  •  O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná a k přijetí rozhodnutí je třeba dvoutřetinové většiny všech společníků
  • Nebude-li podán návrh na zápis do Obchodního rejstříku do dvou měsíců po rozhodnutí valné hromady, tak toto usnesení valné hromady se ruší.
  •  Zákon na první místo klade zvyšování novými vklady, kdy se společníci podílejí na zvýšení podle svých poměrů.  Vkladová povinnost se přebírá písemným prohlášením, které obsahuje náležitosti podle § 224 zákona obchodních korporací a účinnosti nabývá doručením společnosti. Při zvýšení peněžitými vklady mají společníci přednostní právo k účasti na zvyšování, , a to převzetí vkladové povinnosti v poměru podle výše podílů (dohoda může stanovit jinak) –  Toto přednostní právo muže společník uplatnit ve lhůtě podle společenské smlouvy (jinak do jednoho měsíce od okamžiku, kdy se o zvýšení dozvěděl). Toto přednostní právo může vyloučit nebo omezit společenská smlouva. Společník se tohoto přednostního práva může jednostranně vzdát písemně s úředně ověřeným podpisem nebo prohlášením na valné hromadě.  Se souhlasem valné hromady může vkladovou povinnost převzít kdokoliv.
  • Účinnost zvýšení základního kapitálu novými vklady je nově vázána na den určený valnou hromadou.  Zápis do obchodního rejstříku má tak pouze deklaratorní charakter
  •  Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů je možné pouze tehdy, je-li část předmětné účetní závěrky ověřena auditorem s výrokem bez výhrad.  Toto zvýšení lze pak učinit z vlastních zdrojů vykázaných v účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti.  Účinky zvýšení základního kapitálu v tomto případě (na rozdíl od případu zvyšování novými vklady – viz výše) nastávají až okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do Obchodního rejstříku.
Advertisements

Stále větší propast mezi odměnami managementu a mzdami zaměstnanců?

Problém není v tom, že zde jsou bohatí a chudí, vlastníci a nevlastníci. Problém je po mém soudu v tom, že existují právnické osoby (zejména pak akciové společnosti), které (ze své právní podstaty) na rozdíl od fyzických osob mají jen velmi malou odpovědnost za svá rizika a náklady a také malou vazbu mezi výkonem a odměnou svých členů a orgánů.

Deborah Hargreaves: The time has come to wipe the smiles off their faces – Commentators, Opinion – The Independent.

Categories: Laissez-faire Tags:

HN: O rozdělení zisku musí firmy rozhodnout ještě v červnu

HN: O rozdělení zisku musí firmy rozhodnout ještě v červnu

Brno – Nejpozději do konce června musí většina firem rozhodnout o případném rozdělení zisku společníkům. Pokud to do šesti měsíců od konce účetního období nestihnou, jejich zisk letos zůstane nerozdělen. Uvedly to dnešní Hospodářské noviny s odkazem na rozhodnutí Nejvyššího soudu, které nově upravuje i výplatu dividend.

Jestliže společnosti i přes verdikt soudu zisky vyplatí později, budou je muset majitelé vracet zpět a případně je rozdělit až v následujícím účetním období, píšou HN.

Udělají-li statutární orgány chybu a dividenda je vyplacena po termínu, tak odpovídají společnostem za způsobenou škodu. Právníci, které HN oslovily, se proto domnívají, že Nejvyšší soud zašel příliš daleko a nedržel se textu obchodního zákoníku.

Druhá významná změna se týká firem vyplácejících statutárním orgánům tantiémy, tedy podíly na zisku společnosti. Ty je nově nebudou moci vyplácet, pokud nerozdělí mezi společníky i dividendy, uvedly HN. Soud tak chce podle deníku zamezit tomu, aby majoritní vlastníci mohli účelově obcházet ty minoritní a nevyplácet jim podíl na zisku

Zdroj: HN: O rozdělení zisku musí firmy rozhodnout ještě v červnu – FinančníNoviny.cz.

Categories: Právo soukromé Tags: