Archive

Posts Tagged ‘elektronická podání’

NSS: Pokud se podá datovou schránkou dokument elektronicky podepsaný, je pro určení osoby, která koná úkon, rozhodující tento elektronický podpis, a nikoli vlastník odesílající datové schránky

I. Bylo-li podání v elektronické podobě opatřeno uznávaným elektronickým podpisem (§ 6 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, § 11 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu), nepoužije se tzv. fikce podpisu podle § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, i když bylo učiněno prostřednictvím datové schránky.
II. Pokud návrh v soudním řízení správním učiní určitá osoba za účastníka řízení jako jeho zástupce, ačkoliv k tomu nebyla oprávněna, a ani na případnou výzvu není tato vada odstraněna, je namístě návrh odmítnout podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., neboť se jedná o nesplnění jiných podmínek řízení [nikoliv o návrh podaný osobou k tomu zjevně neoprávněnou dle § 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s.].

 

Z textu odůvodnění:

Podatel se při podání návrhu dovolával § 18 odst. 2 zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, podle něhož platí: „Úkon učiněný osobou uvedenou v § 8 odst. 1 až 4 nebo pověřenou osobou, pokud k tomu byla pověřena, prostřednictvím datové schránky, má stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob.“ Jedná se tedy o tzv. fikci podpisu. Ta se však uplatní pouze tehdy, kdy samotný úkon není elektronicky podepsán, neboť fikce nastupuje právě pouze tehdy, kdy podpis absentuje. S ohledem na to Nejvyšší soud ve stanovisku pléna ze dne 5. 1. 2017, sp. zn. Plsn 1/2015, č. 1/2017 Sb. NS, dospěl mimo jiné k závěru, že „[b]ylo-li podání v elektronické podobě opatřeno uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 1 a 2 zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (dříve podle § 11 odst. 1 a 3 zákona o elektronickém podpisu ve znění účinném do 18. 9. 2016), nepoužije se tzv. fikce podpisu podle § 18 odst. 2 zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, i když bylo učiněno prostřednictvím datové schránky.“ Nejvyšší správní soud se s tímto závěrem plně ztotožňuje.

Source: Řízení před soudem: podání v elektronické formě; oprávnění … | Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu

Advertisements

Zaměstnavatel, exportér a dodavatel či objednavatel stavebních prací podává přiznání k DPH elektronicky vždy (i s obratem menším než 6 Mio)

Podle dne 21.1.2014 vystavené informace Generálního finančního ředitelství, se povinnost podávat Přiznání k DPH (včetně například o oznámení o změně registračních údajů) výhradně elektronicky týká těchto skupin osob (plátců DPH):

  1. Veškeré právnické osoby
  2. Takové fyzické osoby, které překročily obrat 6.000.000 Kč za předchozích 12 měsíců (tedy například v případě přiznání za IV.Q./2013 nebo za 12/2013 je sledovaným obdobím 1.1.2013 – 31.1.2013) – “malé” fyzické osoby jsou tedy nuceni sledovat při každém přiznání, zda kritický obrat nebyl překročen a zda tedy nevzniká povinnost podat elektronicky. Pokud se fyzické osoby takto stanou osobou povinnou podávat přiznání k DPH výhradně elektronicky, musí tak činit nejméně po dobu dalších 6 měsíců.
  3. Takové fyzické osoby, které sice nepřekročily 12-ti měsíční obrat 6,000.000 Kč, ovšem jsou zaměstnavateli s více než 10 zaměstnanci (pročež jim dle § 38j odst. 6 zákona o daních z příjmů vznikla povinnost podávat vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti elektronicky) – zde vzniká povinnost podávat elektronicky přiznání k DPH na základě § 101 odst.3 písm. b) ZDPH (jiným zákonem stanovená povinnost činit podání elektronicky)
  4. Takové fyzické osoby, které sice nepřekročily 12-ti měsíční obrat 6,000.000 Kč, ovšem dodávají zboží nebo služby do EU (pročež jim dle § 102 odst. 3 zákona o DPH vznikla povinnost podávat souhrnné hlášení elektronicky) – zde vzniká povinnost podávat elektronicky přiznání k DPH na základě § 101 odst.3 písm. b) ZDPH (jiným ustanovením stanovená povinnost činit podání elektronicky)
  5. Takové fyzické osoby, které sice nepřekročily 12-ti měsíční obrat 6,000.000 Kč, ovšem pořizují nebo dodávají stavební a montážní práce  (pročež jim dle § 92a odst. 5 zákona o DPH vznikla povinnost podávat souhrnné hlášení elektronicky) – zde vzniká povinnost podávat elektronicky přiznání k DPH na základě § 101 odst.3 písm. b) ZDPH (jiným ustanovením stanovená povinnost činit podání elektronicky)

Z výše uvedeného tedy plyne, že skupina fyzických osob, na které doléhá povinnost od 1.1.2014 podávat přiznání k DPH výhradně elektronicky, není vymezena pouze obratem, jak se někdy zjednodušeně (a tedy nesprávně) vykládá.

Categories: DPH Tags: