Archive

Posts Tagged ‘Dohoda o provedení práce’

Srážková daň pouze pro dohody o provedení práce, a to s měsíční odměnou do 10.000 Kč.

Od roku 2014 (s novým zněním § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů) dochází k tomu, že zaměstnavatel bude srážet srážkovou daň:

 • jen u příjmů na základě dohody o provedení práce (dosud taková výslovná podmínka nebyla, jakkoli se v praxi srážková daň nejčastěji týkala právě příjmů vyplácených na základě dohody o provedení práce),
 • s měsíční odměnou do 10.000 Kč (dosud byla tato hranice ve výši 5.000 Kč),
 • pokud zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani (toto platilo i dosud)

Nové je to, že se zaměstnanec může dle § 36 odst. 7 zákona o daních z příjmů rozhodnout zahrnout i takové příjmy do svého daňového přiznání; v takovém případě se sražená daň započte na jeho celkovou daň.

 

Dohoda o provedení práce si v roce 2012 zachovává alespoň částečně svůj půvab pouze při příjmu maximálně 10.000 Kč/měsíc

Celkem hojně používaná dohoda o provedení práce (ve smyslu § 75 zákoníku práce) doznala s účinností od 1.1.2012 řadu změn,  z nich alespoň ty nejzákladnější stojí za připomenutí:

 • dohodu o provedení práce je možno uzavřít na maximálně 300 hodin/rok (v roce 2011 pouze 150 )
 • v dohodě o provedení práce obligatorně  musí být uvedena doba, na kterou se dohoda uzavírá
 • musí být v písemné formě (obligatorní písemná forma)
 • na odměnu z dohody o provedení práce se vztahují ustanovení o minimální mzdě
 • po skončení dohody o provedení práce je zaměstnavatel povinen vydat potvrzení o zaměstnání (“zápočtový list”)
 • v měsíci, do něhož byl zaměstnanci zúčtován započitatelný příjem vyšší než 10.000 Kč, vzniká i z dohody o provedení práce účast na nemocenském i důchodovém pojištění a je tedy potřeba provádět odvody sociálního pojištění (viz § 7a zákona o nemocenském pojištění)
 • v měsíci, v němž příjem dle dohody o provedení práce přesáhl 10.000 Kč, podléhá zdravotnímu pojištění
 • od dubna 2012 podléhá povinné vstupní lékařské prohlídce i zaměstnanec před vznikem dohody o provedení práce
 • daň z příjmů ze závislé činnosti zůstává vůči příjmům z dohody o provedení práce beze změny, tj. stále tedy například platí, že pokud se jedná o jediný příjem ze závislé činnosti, může zaměstnanec podepsat prohlášení k dani a uplatňovat tak slevy na dani. Pokud toto prohlášení nepodepíše, stejně jako dříve tak i v roce 2012 se z příjmů do 5000 Kč/měsíc sráží a odvádí srážková daň ve výši 15%

Stručné shrnutí: Pokud si jako podnikatelé v pozici zaměstnavatele chceme zachovat alespoň částečně půvab, který dohoda o provedení práce dosud vždy měla (tj. osvobození od odvodů sociálního a zdravotního pojištění), pak musíme dbát na to, že měsíční odměna nesmí převýšit 10.000 Kč.