Archive

Posts Tagged ‘Datová schránka’

NSS: Pokud se podá datovou schránkou dokument elektronicky podepsaný, je pro určení osoby, která koná úkon, rozhodující tento elektronický podpis, a nikoli vlastník odesílající datové schránky

I. Bylo-li podání v elektronické podobě opatřeno uznávaným elektronickým podpisem (§ 6 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, § 11 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu), nepoužije se tzv. fikce podpisu podle § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, i když bylo učiněno prostřednictvím datové schránky.
II. Pokud návrh v soudním řízení správním učiní určitá osoba za účastníka řízení jako jeho zástupce, ačkoliv k tomu nebyla oprávněna, a ani na případnou výzvu není tato vada odstraněna, je namístě návrh odmítnout podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., neboť se jedná o nesplnění jiných podmínek řízení [nikoliv o návrh podaný osobou k tomu zjevně neoprávněnou dle § 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s.].

 

Z textu odůvodnění:

Podatel se při podání návrhu dovolával § 18 odst. 2 zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, podle něhož platí: „Úkon učiněný osobou uvedenou v § 8 odst. 1 až 4 nebo pověřenou osobou, pokud k tomu byla pověřena, prostřednictvím datové schránky, má stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob.“ Jedná se tedy o tzv. fikci podpisu. Ta se však uplatní pouze tehdy, kdy samotný úkon není elektronicky podepsán, neboť fikce nastupuje právě pouze tehdy, kdy podpis absentuje. S ohledem na to Nejvyšší soud ve stanovisku pléna ze dne 5. 1. 2017, sp. zn. Plsn 1/2015, č. 1/2017 Sb. NS, dospěl mimo jiné k závěru, že „[b]ylo-li podání v elektronické podobě opatřeno uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 1 a 2 zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (dříve podle § 11 odst. 1 a 3 zákona o elektronickém podpisu ve znění účinném do 18. 9. 2016), nepoužije se tzv. fikce podpisu podle § 18 odst. 2 zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, i když bylo učiněno prostřednictvím datové schránky.“ Nejvyšší správní soud se s tímto závěrem plně ztotožňuje.

Source: Řízení před soudem: podání v elektronické formě; oprávnění … | Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu

Advertisements

Daňová informační schránka bude k 1.1.2014 automaticky zřízena všem právnickým osobám

Daňová informační schránka (viz www.daneelektronicky.cz)  bude od 1. 1. 2014 automaticky zřízena všem subjektům, jimž je zpřístupněna datová schránka (tedy zejména všem právnickým osobám, tedy například všem s.r.o. a a.s., ale také například všem daňovým poradcům a advokátům). Odpadne dále nutnost vlastnit uznávaný elektronický podpis, který je zapotřebí každoročně za poplatek obnovovat. Nově bude DIS přístupná na základě přihlášení prostřednictvím hesla pro přihlášení do datové schránky. Umožní se tím tak snazší a rychlejší přístup do DIS odkudkoliv (z jakéhokoliv počítače či notebooku) s připojením na internet. Nyní lze totiž přistupovat pouze z toho zařízení, kde je tento certifikát elektronického podpisu nainstalován.

 Přístup do DIS umožňuje uživatelský „komfort“, a to v možnosti získávání určitých informací od místně příslušného správce daně, které mohou být využity v mnoha směrech. Kromě čistě informačního významu lze díky podrobnému přehledu o stavu a pohybu na osobních daňových účtech efektivně identifikovat důvody nesrovnalostí na daňových účtech včetně zjištění chybného postupu správce daně v daňovém řízení.

Co všechno lze v daňové informační schránce (DIS) najít:

  1. Osobní daňový účet: přehled jednotlivých daňových účtů s uvedením informace o jeho stavu (zda je evidován nedoplatek či přeplatek na dani nebo zda je osobní daňový účet zcela vyrovnán)
  2. Přehled písemností: Služba zpřístupňuje písemnosti z veřejné části spisu. Obsahuje například číslo jednací dané písemnosti, typ písemnosti, datum doručení apod.
  3. Osobní daňový kalendář: umožňuje prohlížet termínový kalendář daného uživatele, který uvádí přehled povinností s uvedením termínu pro jeho splnění.
  4. Informace o daňovém subjektu: zobrazovány informace konkrétního daňového subjektu, týkající se registrace k daním,adresy, bankovního účtu, a seznam osob přistupujících do DIS.