Archive

Posts Tagged ‘Boj proti daňovým únikům?’

Komise dospěla k závěru, že belgický režim zdanění nadměrného zisku je protiprávní

Evropská komise dospěla k závěru, že selektivní daňové výhody poskytnuté Belgií v rámci režimu zdanění nadměrného zisku jsou podle pravidel EU pro státní podpory protiprávní. Z režimu těžilo nejméně 35 nadnárodních společností zejména z EU, které nyní musí nezaplacené daně Belgii vrátit.

Díky belgickému režimu zdanění nadměrného zisku, jenž se používá od roku 2005, mohly některé nadnárodní společnosti na základě daňových rozhodnutí v Belgii zaplatit podstatně nižší daň. Tento režim společnostem umožňoval snížit základ daně z příjmu o 50–90 %, čímž se měl odečíst tzv. nadměrný zisk, který měl být důsledkem toho, že společnost patří k nadnárodní skupině. Hloubkové šetření Komise, jež bylo zahájeno v únoru 2015, prokázalo, že se uvedený režim odchyluje od běžné praxe podle belgických pravidel pro daň z příjmu právnických osob a od zásady obvyklých tržních podmínek. Podle unijních pravidel pro státní podporu je takový režim protiprávní.

P030617000402-628159

Nadnárodní společnosti, jež měly z režimu prospěch, pocházejí zejména z Evropy a na evropské společnosti také v rámci režimu připadá většina nezaplacených daní. Ty nyní musí Belgie od daných společností dodatečně vybrat. Podle odhadů Komise se celkem jedná o přibližně 700 milionů EUR.

Souvislosti

Způsoby, jak členské státy rozhodují o daňových režimech, šetří Komise od června 2013. V prosinci 2014 svůj průzkum rozšířila na všechny členské země. V říjnu 2015 Komise rozhodla, že Lucembursko poskytovalo selektivní daňovou výhodu společnosti Fiat a Nizozemsko stejným způsobem zvýhodňovalo společnost Starbucks. Kvůli obavám, že by daňová rozhodnutí mohla působit problémy z hlediska pravidel státní podpory, pracuje Komise rovněž na třech hloubkových šetřeních, jež se týkají společnosti Apple v Irsku a společností Amazon a McDonald’s v Lucembursku.

Source: European Commission – PRESS RELEASES – Press release – Státní podpora: Komise dospěla k závěru, že belgický režim zdanění nadměrného zisku je protiprávní; 35 nadnárodních společností musí doplatit přibližně 700 milionů EUR

Také jste při podání dubnového přiznání k DPH půjčili státu?

Zdálo by se nepochybné, že fakticky jediným zdrojem úvěrového financování státního rozpočtu jsou státní dluhopisy. Český stát ovšem přišel s „geniálním“ řešením: změnou zákona o DPH. Odpočet DPH lze totiž od 1.4.2011 uplatnit až tehdy, když máme v držení daňový doklad od dodavatele. To prakticky znamená, že zatímco dodavatel odvede DPH státu již ke dni uskutečnění plnění (tedy například již za duben), tak jeho odběratel získá od státu DPH až tehdy, kdy obdrží daňový doklad, což v častých případech bude až v dalším měsíci (tedy například za květen) – stát tedy takto tímto způsobem získá bezúročný a zákonem vynutitelný úvěr od podnikatelů na dobu minimálně jednoho měsíce (u čtvrtletních plátců DPH dokonce jednoho čtvrtletí).

Novelou zákona o dani z přidané hodnoty č. 47/2011 Sb. došlo z účinností od 1.4.2011 ke změně ustanovení § 73 tohoto zákona, v jejímž důsledku platí, že podmínkou pro uplatnění odpočtu DPH se nově stalo i mít v držení daňový doklad vystavený dodavatelem. Jinými slovy řečeno: Až v tom zdaňovacím období (měsíci nebo čtvrtletí), ve kterém odběrateli (objednateli, kupujícímu) skutečně dojde od dodavatele (prodávajícího) daňový doklad, tak až v něm si může tento odběratel uplatnit nárok na odpočet DPH, a to bez ohledu na skutečnost, že toto zdanitelné plnění se uskutečnilo již v měsíci nebo čtvrtletí) předcházejícím. K tomu je potřeba si uvědomit, že dle § 26 zákona o DPH platilo a stále platí, že dodavatel je povinen daňový doklad vystavit ve lhůtě do 15 dní od uskutečnění zdanitelného plnění (či přijetí zálohy).

Je tedy zcela v souladu se zákonem, pokud dodavatel, který uskuteční zdanitelné plnění například ke dni 20.4.2011, vystaví na toto plnění daňový doklad až dne 5.5.2011 (tedy  15. den po uskutečnění plnění). V takovém případě dodavatel přizná a odvede DPH na výstupu ve svém přiznání za duben, zatímco odběratel uplatní odpočet DPH ze stejného plnění až v přiznání za květen (protože zcela nepochybně nemohl daňový doklad obdržet již v měsíci dubnu, když tento doklad byl vystaven až v květnu). Dlužno poznamenat, že až do předmětné novely účinné od 1.4.2011 by si takový odběratel uplatnil odpočet DPH již za měsíc duben, protože byl rozhodující pouze údaj o datu zdanitelného plnění a nikoli datum, kdy obdržel doklad.

Read more…

%d bloggers like this: