Archive

Archive for the ‘Politika’ Category

Trumps tax overhaul affects the behavior of tax subjects

Because of the tax overhaul that President Donald Trump signed into law last month, many companies will record late-breaking expenses—some required and some at their discretion—that will cut into fourth-quarter profits.

Source: Taxes and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Fourth-Quarter Earnings Season – WSJ

Koskinen: I am nothing, I just collect taxes from others, but I can do what I want

While acknowledging that the IRS bungled tea party applications, and that he himself gave wrong information to Congress, agency Commissioner John Koskinen told lawmakers Wednesday he needs to remain at the IRS in order to clean it up.

My comment: Well clearly: I am nothing, I just collect taxes from others, but I can do what I want

Source: John Koskinen, IRS chief, says he was misled, doesn’t deserve impeachment – Washington Times

Služební zákon: odpovědnost stát. zaměstnance do 8násobku platu + skončení služ. poměru při vzetí do vazby

Dne 27.12.2013 byl Poslanecké sněmovně předložen návrh novely služebního zákona (věcně jde zejména o nabytí účinnosti od 1.1.2015 již schváleného zákona č. 218/2002 Sb. + některé dílčí změny).

Dne 22.1.2014 proběhlo první čtení této novely (sněmovní tisk 71/0) na schůzi sněmovny – návrh byl přikázán k projednání výborům.

Z obsahu tohoto služebního zákona (po zapracování navržených změn) je možno například citovat:

§ 17: Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje též fyzická osoba, která byla v posledních 5 letech pravomocně uznána vinou z přestupku nebo jiného správního deliktu, je-li jednání, které spáchala přestupkem nebo jiným správním deliktem v rozporu s požadavky kladenými na státního zaměstnance.

§ 41: Státnímu zaměstnanci se přeruší výkon služby , jestliže byl vzat do vazby. Výkon služby může být státnímu zaměstnanci přerušen nejdéle na dobu 9 měsíců. Po dobu přerušení výkonu služby nepřísluší státnímu zaměstnanci plat.

§ 55 odst. 1 písm. e): Služební orgán skončí služební poměr v případě, kdy trestně stíhaný státní zaměstnanec byl vzat do vazby a doba trvání vazby přesáhla 9 měsíců

§ 57 odst. 1 písm. c): Služební poměr skončí v případě, kdy byl státní zaměstnanec pravomocně uznán vinen z přestupku nebo jiného správního deliktu, je-li jednání, které spáchal přestupkem nebo jiným správním deliktem v rozporu s požadavky kladenými na státního zaměstnance

§ 104 odst. 1 a 2: Státní zaměstnanec odpovídá za škodu, kterou způsobil zaviněným porušením povinností při plnění služebních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Výše požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout u jednotlivého státního zaměstnance částku rovnající se osminásobku jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinností, kterým způsobil škodu. Toto omezení neplatí, byla-li škoda způsobena úmyslně, v opilosti, nebo po zneužití jiných návykových látek.

Jakkoli toto zpřísnění podmínek státní služby jistě přinese vášnivé diskuse (Rusnokova vláda k této novele mj. i z těchto důvodů zaujala dne 8.1.2014 negativní stanovisko) o jeho konkrétní  intenzitě a potřebnosti, dovoluji si za sebe konstatovat, že toto zpřísnění je myslím potřeba spíše přivítat a doufat, že jeho důsledkem bude snížení četnosti nesprávných úředních postupů a nezákonných rozhodnutí. Je přitom potřeba vzít do úvahy i skutečnost, jak velkou míru odpovědnosti a rizika nese podnikatel, který právě bývá často předmětem (někdy bohužel až terčem) zmíněných nesprávností a nezákonností konkrétních určitých státních zaměstnanců (například úředních osob finančních úřadů).

Vedle toho bude myslím zajímavé sledovat, kdo a z jakých důvodů bude toto zpřísnění podmínek státní služby v nastávajících dnech (další jednání ve sněmovně proběhne 26.2.2014) kritizovat či přímo napadat a kdo a jak nakonec bude hlasovat.

Editor Describes Pressure After Leaks by Snowden

Testimony to Parliament from the top editor of The Guardian illustrated the aggressive investigative and spying tactics increasingly faced by news organizations.

The testimony by the editor, Alan Rusbridger, gave a public airing to the debate over how to balance press freedom against national security concerns, an issue that became more acute once The Guardian began publishing material leaked by Mr. Snowden in June.

Zdroj: Editor Describes Pressure After Leaks by Snowden – NYTimes.com.

Jaké byly pravé důvody poslední finanční krize? Nikoli málo státu, ale jeho nadbytek!

Zejména v současném “lítém” předvolebním boji je možno (nejen v ČR!) slyšet mnoho podivných interpretací toho, co se vlastně stalo v oné “slavné” finanční krizi a zejména, co bylo jejím důvodem.

Osobně se domnívám, že nejblíže pravdě mají tato tvrzení:

  1. Vládní politika je primárním důvodem finanční krize: Nežijeme (v USA, a tím méně u nás) ve free-market ekonomice; spíše bychom jí mohli nazvat smíšenou ekonomikou. Je třeba si přitom naplno uvědomit, že finanční služby byly a jsou vysoce regulovaný oborem; je tedy mýtem, že tento obor je deregulovaný.
  2. Vládní politika USA vytvořila bublinu v oboru výstavby rodinných domů – tím došlo k iracionálnímu a reálným trhem nepodloženému nárůstu investování peněz a práce do tohoto oboru.
  3. Finanční investoři (účastníci na Wall Street) udělali některé velmi vážné chyby, které přispěly k této krizi – tyto chyby ovšem měly výrazně nižší vliv než chybná vládní politika (viz výše). Nutno poznamenat, že mnoho těchto investorů bylo velmi “kamarádských” k vládnímu establishmentu (tzv. “crony capitalist”) – příkladem uveďme Goldman Sachs, Citigroup. Problémem tedy je, že není oddělen business od státu (viz aktuální příklady z české praxe!).
  4. Všechny následné (krizi “řešící”) vládní kroky vedou ke snížení životního standardu na mnoho let
  5. Nejhlubší výzva této krize je filosofická, nikoli ekonomická – intelektuální špičky se totiž čím dál více odklánějí od původních ideí, na kterých stály USA od svého vzniku, tj. od od přísné ochrany individuálních práv, zejména práva vlastnického.

Volně zpracováno za použití zdroje: Allison, John A. (2012). The Financial Crisis and the Free Market Cure: Why Pure Capitalism is the World Economy’s Only Hope. McGraw-Hill.

Rand Paul Debunks the Shameful Demagoguery against Apple

Můj komentář: Jsou i někteří politici (ale zejména v Evropě jich je zoufale málo), kteří naštěstí nesdílejí onu nejen evropskou hysterii typu: Všechny síly proti “agresivnímu daňovému plánování”, proti “unikům do daňových rájů”, které ve skutečnosti neznamenají nic jiného než “vyberme maximální daně všemi způsoby od všech v maximální výši, ať si můžeme financovat ty naše nesmyslné a drahé státní projekty, na kterých si mastí kapsy jen několik málo osob spřízněných se státem a přitom společnosti nic nepřinášejících”.

International Liberty

Senator Rand Paul is perhaps even better than I thought he would be.

He already is playing a very substantive role on policy, ranging from his actions of big-picture issues, such as his proposed budget that would significantly shrink the burden of government spending, to his willingness to take on lower-profile but important issues such as repealing the Obama Administration’s wretched FATCA law.

But he also plays a very valuable role by articulating the message of liberty and refusing to allow leftist politicians to claim the moral high ground and use false morality to cloak their greed for other people’s money.

And there’s no better example than what he just did at the Senate hearing about Apple’s tax burden.

Wow. I thought I hit on the key issues in my post on the anti-Apple demagoguery, but Senator Paul hit the ball out of the park.

If you want…

View original post 40 more words

Prezident Zeman navrhl 4 nové ústavní soudce – o koho se jedná?

Podle informací např. @CT24zive prezident Zeman dnes navrhl na ústavní soudce tyto čtyři kandidáty: Miladu Tomkovou, Jaroslava Fenyka, Vladimíra Sládečka a Jana Filipa.

Co o těchto lidech víme (jen velmi stručně posbíráno z netu pro rychlou představu):

JUDr. Milad Tomková (nar. 1959) je soudkyní Nejvyšší správního soudu (NSS) v Brně, a to od roku 2003. Podle informací na webu http://www.nssoud.cz působila v letech 1987-2003 na MPSV, od roku 1992 jako ředitelka legislativního odboru. V letech 1998 až 2003 byla členkou Legislativní rady vlády České republiky. Na NSS v současné době vykonává funkci předsedkyně senátu sociálně-správního kolegia (předsedkyně 6. senátu) a předsedkyně kárného senátu.

Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk (nar. 1961) je profesorem na katedře trestního práva Právnické fakulty Masarykovy university v Brně. Spolupracuje s právní kanceláří WHITE & CASE.

Prof. JUDr. Vladimír Sládeček je vedoucím katedry správního práva a právní vědy na Právnické fakultě University Palackého v Olomouci.

Prof. JUDr. Jan Filip (nar. 1950) je vedoucím katedry ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy university v Brně.

Je stručná poznámka: Někoho možná může překvapit, že byla nominována soudkyně NSS, a nikoli předseda tohoto soudu JUDr. Baxa, o kterém nejen média spekulovala jako o možném novém (nejen) soudci Ústavního soudu. No, budeme to dále sledovat. Uvidíme také, jak se k tomu postaví senátoři.

Categories: Ústavní soud, Politika