Archive

Archive for the ‘IT’ Category

Průlomové rozhodnutí: Poskytovatelé wi-fi sítí apriorně neodpovídají za jejich zneužití

Jedná se o rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 15. září 2016 ve věci Tobias Mc Fadden v. Sony Music Entertainment Germany GmbH (C-484/14), z jehož výroku je možno citovat:

Článek 12 odst. 1 směrnice 2000/31 musí být vykládán v tom smyslu, že brání tomu, aby osoba, jejíž práva k určitému dílu byla poškozena, mohla žádat od poskytovatele přístupu náhradu škody, jakož i náhradu výdajů spojených s výzvou a náhradu nákladů vynaložených před soudem v rámci její žaloby o náhradu škody na základě toho, že třetí osoby využily k porušení jejích práv jeden z těchto přístupů. Naproti tomu musí být toto ustanovení vykládáno tak, že nebrání tomu, aby se tato osoba domáhala zamezení dalšího porušování, jakož i náhrady výdajů spojených s výzvou a náhrady nákladů řízení vůči poskytovateli přístupu ke komunikační síti, jehož služby byly využity k tomuto porušení za předpokladu, že tyto návrhy směřují nebo následují po vydání příkazu vnitrostátního soudního nebo správního orgánu, který tomuto poskytovateli zakazuje další porušování.

Článek 12 odst. 1 směrnice 2000/31 ve spojení s čl. 12 odst. 3 této směrnice musí být vykládán v tom smyslu, že s ohledem na požadavky vyplývající z ochrany základních práv, jakož i s ohledem na pravidla stanovená směrnicemi 2001/29 a 2004/48, v zásadě nebrání vydání takového příkazu, jako je příkaz dotčený v původním řízení, který pod hrozbou pokuty vyžaduje od poskytovatele přístupu ke komunikační síti umožňující veřejnosti připojení na internet, aby třetím osobám zabránil ve zpřístupnění určitého díla nebo jeho částí chráněných autorským právem veřejnosti prostřednictvím tohoto internetového připojení, na internetových výměnných systémech (peer-to-peer), když má tento poskytovatel možnost volby technických opatření k tomu, aby vyhověl tomuto příkazu, třebaže je tento výběr omezen na jediné opatření spočívající v zabezpečení internetového připojení heslem, pokud jsou tito uživatelé povinni uvést svou totožnost k získání hesla, a nemohou tedy jednat anonymně, což přísluší ověřit předkládajícímu soudu.

Source: Průlomové rozhodnutí: Poskytovatelé wi-fi sítí apriorně neodpovídají za jejich zneužití | PravniRadce.iHNed.cz –

Categories: ESD, IT, Laissez-faire Tags:

Daňová informační schránka bude k 1.1.2014 automaticky zřízena všem právnickým osobám

Daňová informační schránka (viz www.daneelektronicky.cz)  bude od 1. 1. 2014 automaticky zřízena všem subjektům, jimž je zpřístupněna datová schránka (tedy zejména všem právnickým osobám, tedy například všem s.r.o. a a.s., ale také například všem daňovým poradcům a advokátům). Odpadne dále nutnost vlastnit uznávaný elektronický podpis, který je zapotřebí každoročně za poplatek obnovovat. Nově bude DIS přístupná na základě přihlášení prostřednictvím hesla pro přihlášení do datové schránky. Umožní se tím tak snazší a rychlejší přístup do DIS odkudkoliv (z jakéhokoliv počítače či notebooku) s připojením na internet. Nyní lze totiž přistupovat pouze z toho zařízení, kde je tento certifikát elektronického podpisu nainstalován.

 Přístup do DIS umožňuje uživatelský „komfort“, a to v možnosti získávání určitých informací od místně příslušného správce daně, které mohou být využity v mnoha směrech. Kromě čistě informačního významu lze díky podrobnému přehledu o stavu a pohybu na osobních daňových účtech efektivně identifikovat důvody nesrovnalostí na daňových účtech včetně zjištění chybného postupu správce daně v daňovém řízení.

Co všechno lze v daňové informační schránce (DIS) najít:

  1. Osobní daňový účet: přehled jednotlivých daňových účtů s uvedením informace o jeho stavu (zda je evidován nedoplatek či přeplatek na dani nebo zda je osobní daňový účet zcela vyrovnán)
  2. Přehled písemností: Služba zpřístupňuje písemnosti z veřejné části spisu. Obsahuje například číslo jednací dané písemnosti, typ písemnosti, datum doručení apod.
  3. Osobní daňový kalendář: umožňuje prohlížet termínový kalendář daného uživatele, který uvádí přehled povinností s uvedením termínu pro jeho splnění.
  4. Informace o daňovém subjektu: zobrazovány informace konkrétního daňového subjektu, týkající se registrace k daním,adresy, bankovního účtu, a seznam osob přistupujících do DIS.

Twitter could be worth $11bn as it prepares to go public in 2014

Twitter is preparing to take the company public in 2014, and could already be worth as much as $11bn.

Greencrest analyst Max Wolff said Twitter’s value has also been swollen by speculation that Apple is interested in acquiring the company. “Using the secondary market for shares to mark enterprise value is a very difficult and opaque process,” he said.

Zdroj: Twitter could be worth $11bn as it prepares to go public in 2014 | Technology | guardian.co.uk.

Categories: Ekomomie, IT Tags: ,