Archive

Archive for the ‘Filosofie’ Category

Meaning of the word “liberalism” diverge in different parts of the world

According to the Encyclopedia Britannica, “In the United States, liberalism is associated with the welfare-state policies of the New Deal program of the Democratic administration of Pres. Franklin D. Roosevelt, whereas in Europe it is more commonly associated with a commitment to limited government and laissez-faire economic policies.”

Consequently in America, the ideas of individualism and laissez-faire economics previously associated with classical liberalism, became the basis for the emerging school of libertarian thought.

zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Liberalism#cite_ref-12

“Profesionálové” výše uvedené vědí, ale obávám se, že většina politiků a bohužel i někteří novináři nikoli. Stojí tedy za to, si to občas připomenout.

Kolektiv může zformoval postoj, který je v rozporu s postoji hlasujících

Právní teorie ukazuje (např Kornhauser, Sager), ze kolektiv může zformoval postoj, který je v rozporu s postoji hlasujících. Tomuto paradoxu se říká diskursivni dilema nebo doktrinalni paradox.
Toto je potreba mít na paměti při sledovani cinnosti právnických osob ale i politických a státních orgánů včetně soudů.

Categories: Ekomomie, Filosofie

Evropská komise ustavila platformu pro “Tax Good Governance and Aggressive Tax Planning”. Sledujme to!

Podle dnešní tiskové zprávy Evropské komise byla na základě rozhodnutí ze dne 23.4.2013 založena platforma pro “Tax Good Governance”, která má ve svém názvu také oblast “agresivního daňového plánování” a dvojího zdanění. Zájemci o členství se mohli vyjádřit do 8.5.2013. Na základě toho se členy této platformy stalo 15 organizací, mezi nimi například:

  • Mezinárodní obchodní komora (International Chamber of Commerce – ICC)
  • Confédération Fiscal Européenne (CFE)
  • Federation of European Accountants
  • Bund Deutscher Unternehmen (BDI)
  • Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)
  • Tax Justice Network

Myslím, že bude pro všechny daňové poplatníky zajímavé sledovat, jakým směrem se tato platforma vydá. Je přitom dobré vzít na vědomí i relativně široké názorové a odborné rozpětí členských organizací.

Za sebe bych se velmi přimlouval, aby tato platforma nekopírovala současnou až hysterii velké části evropských a amerických politiků a sdělovacích prostředků brojících pro zesílený boj proti “agresivnímu daňovému plánování”. Je totiž důležité vzít na vědomí, že daňová konkurence mezi státy má mnoho pozitivních výsledků, a to už vůbec nemluvě o přinejmenším velmi problematické legitimitě požadavků na maximální zdanění všech, kteří vytváření nějaké hodnoty, ve prospěch těch ostatních. Zde by měli všichni podnikatelé zpozornět  a velmi ostražitě sledovat výstupy této a podobných platforem a zejména mocenských státních a nadstátních orgánů.

První zasedání této platformy je plánováno na 10.06.2013.

Za svobodu slova stejně tak jako nedotknutelnost vlastnictví je potřeba neustále bojovat!

http://www.facebook.com/CEVROInstitut.cz (03.05.13):  Dnes je Světový den svobody tisku. Myslíte si, že by v dnešní době blogů, facebookových profilů, twitteru… měl mít každý absolutní volnost psát si, co chce?

Moje reakce:

Svoboda slova je společně s právem vlastnit majetek (ochranou vlastnictví) to nejzákladnější, za co stojí a je potřeba neustále bojovat. Vždy je velká skupina lidí a organizací, kterým takové svobody a práva “nevoní” a vždy si hledají cestu, jak je omezit (často pod praporem různých na první pohled neznalého diváka “pozitivních” motivací – např. dnes pod praporem boje proti terorismu nebo proti daňovým únikům). Svoboda slova není ani dnes a ani ve “vyspělých” demokraciích ani zdaleka dokonalá – jako příklad postačí například přísně selektivní přístup vůči komunistickým (těm se neomezuje vůbec nic, ba spíše se ještě podporují) a fašistickým (zde se dehonestuje ale i skutečně trestá doslova každý náznak) projevům, nebo výrazné omezování svobody pod praporem boje proti terorismu. Takže k položené otázce říkám: Ano, ano, nechť existuje absolutní volnost pro každého psát (či říkat) si co chce! Je pak na každém čtenáři či posluchači, aby posoudil, jaký význam a relevanci má to, co kdo řekl či napsal.

ÚS: Aktivní zásahy státu jsou v oblasti hospodářských práv přípustnější než v oblasti práv občanských

V nálezu pléna ÚS ze dne 15.5.2012 sp. zn. Pl. ÚS 17/11 (220/2012 Sb.) se mimo jiné uvádí:

Určitá zákonná úprava, jež zvýhodňuje jednu skupinu či kategorii osob oproti jiným, nemůže tedy být sama o sobě bez dalšího označena za porušení principu rovnosti. Zákonodárce má určitý prostor k úvaze, zda takové preferenční zacházení zakotví. Musí přitom dbát o to, aby zvýhodňující přístup byl založen na objektivních a rozumných důvodech (legitimní cíl zákonodárce) a aby mezi tímto cílem a prostředky k jeho dosažení (právní výhody) existoval vztah přiměřenosti.

V oblasti občanských a politických práv a svobod, již imanentně charakterizuje povinnost státu zdržet se zásahů do nich, existuje pro preferenční (tedy svou podstatou aktivní) zacházení s některými subjekty obecně jen minimální prostor.

Naproti tomu v oblasti práv hospodářských, sociálních, kulturních a menšinových, v nichž je stát začasté povinován k aktivním zásahům, jež mají odstranit křiklavé aspekty nerovnosti mezi různými skupinami složitě sociálně, kulturně, profesně či jinak rozvrstvené společnosti, disponuje zákonodárce logicky mnohem větším prostorem k uplatnění své představy o přípustných mezích faktické nerovnosti uvnitř ní. Volí proto preferenční zacházení mnohem častěji.

Osobně se domnívám, že tento postoj je spíše diskutabilní, a je podle mého názoru významně poplatný filosofickému či politickému smýšlení soudce, není tedy dostatečně neideologický. Konkrétně řešeno, je spíše bližší etatistickému či přímo socialistickému uvažování než postoji liberálnímu (či konzervativně-liberálnímu).

Ronald Dworkin, Scholar of the Law, Is Dead at 81

Ronald DworkinVelká škoda pro všechny z nás, kteří “Taking Rights Seriously”.

Ronald Dworkin, a legal philosopher and public intellectual of bracingly liberal views who insisted that morality is the touchstone of constitutional interpretation, died Thursday in London. He was 81.

 

 

 

Zdroj: http://ow.ly/hJOiM

Steinbrück a Stiglitz na Frankfurter Buchmesse si rozuměli

Těžko může někoho skutečně překvapit, že si dva vlevo (proetatisticky) orientovaní lidé notovali.

Steinbrück a Stiglitz na Frankfurter Buchmesse.

Zdroj: Nobelpreisträger vs. Kanzlerkandidat: Rote Konsenssauce à la Steinbrück – Deutschland – Politik – Handelsblatt.