Archive

Archive for the ‘Daňové poradenství’ Category

Seminář 8.4.2014: Způsoby a formy úspěšného dokazování v daňovém řízení

Dovoluji si Vás pozvat na seminář, ve kterém se s Vámi podělím o své teoretické poznatky i praktické zkušenosti s cílem naučit se lépe obhájit svá tvrzení před finančním úřadem, zejména pak při daňových kontrolách, postupech k odstranění pochybností a místních šetřeních.

Seminář je zaměřen především na praktické návody umožňující daňovým subjektům co nejzdárněji prokázat tvrzení o daňových výdajích a o odpočtech DPH při daňovém řízení. Základem je výklad stávající právní úpravy ve světle bohatých praktických zkušeností včetně aplikace judikatury správních soudů. Budou vyloženy i možné nové přístupy ke způsobům a formám dokazování v souvislosti s rekodifikací soukromého práva od 1. 1. 2014.

Bližší podrobnosti a přihláška zde: http://www.actill.cz/DDR.html

Daňová informační schránka bude k 1.1.2014 automaticky zřízena všem právnickým osobám

Daňová informační schránka (viz www.daneelektronicky.cz)  bude od 1. 1. 2014 automaticky zřízena všem subjektům, jimž je zpřístupněna datová schránka (tedy zejména všem právnickým osobám, tedy například všem s.r.o. a a.s., ale také například všem daňovým poradcům a advokátům). Odpadne dále nutnost vlastnit uznávaný elektronický podpis, který je zapotřebí každoročně za poplatek obnovovat. Nově bude DIS přístupná na základě přihlášení prostřednictvím hesla pro přihlášení do datové schránky. Umožní se tím tak snazší a rychlejší přístup do DIS odkudkoliv (z jakéhokoliv počítače či notebooku) s připojením na internet. Nyní lze totiž přistupovat pouze z toho zařízení, kde je tento certifikát elektronického podpisu nainstalován.

 Přístup do DIS umožňuje uživatelský „komfort“, a to v možnosti získávání určitých informací od místně příslušného správce daně, které mohou být využity v mnoha směrech. Kromě čistě informačního významu lze díky podrobnému přehledu o stavu a pohybu na osobních daňových účtech efektivně identifikovat důvody nesrovnalostí na daňových účtech včetně zjištění chybného postupu správce daně v daňovém řízení.

Co všechno lze v daňové informační schránce (DIS) najít:

 1. Osobní daňový účet: přehled jednotlivých daňových účtů s uvedením informace o jeho stavu (zda je evidován nedoplatek či přeplatek na dani nebo zda je osobní daňový účet zcela vyrovnán)
 2. Přehled písemností: Služba zpřístupňuje písemnosti z veřejné části spisu. Obsahuje například číslo jednací dané písemnosti, typ písemnosti, datum doručení apod.
 3. Osobní daňový kalendář: umožňuje prohlížet termínový kalendář daného uživatele, který uvádí přehled povinností s uvedením termínu pro jeho splnění.
 4. Informace o daňovém subjektu: zobrazovány informace konkrétního daňového subjektu, týkající se registrace k daním,adresy, bankovního účtu, a seznam osob přistupujících do DIS.

Evropská komise ustavila platformu pro “Tax Good Governance and Aggressive Tax Planning”. Sledujme to!

Podle dnešní tiskové zprávy Evropské komise byla na základě rozhodnutí ze dne 23.4.2013 založena platforma pro “Tax Good Governance”, která má ve svém názvu také oblast “agresivního daňového plánování” a dvojího zdanění. Zájemci o členství se mohli vyjádřit do 8.5.2013. Na základě toho se členy této platformy stalo 15 organizací, mezi nimi například:

 • Mezinárodní obchodní komora (International Chamber of Commerce – ICC)
 • Confédération Fiscal Européenne (CFE)
 • Federation of European Accountants
 • Bund Deutscher Unternehmen (BDI)
 • Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)
 • Tax Justice Network

Myslím, že bude pro všechny daňové poplatníky zajímavé sledovat, jakým směrem se tato platforma vydá. Je přitom dobré vzít na vědomí i relativně široké názorové a odborné rozpětí členských organizací.

Za sebe bych se velmi přimlouval, aby tato platforma nekopírovala současnou až hysterii velké části evropských a amerických politiků a sdělovacích prostředků brojících pro zesílený boj proti “agresivnímu daňovému plánování”. Je totiž důležité vzít na vědomí, že daňová konkurence mezi státy má mnoho pozitivních výsledků, a to už vůbec nemluvě o přinejmenším velmi problematické legitimitě požadavků na maximální zdanění všech, kteří vytváření nějaké hodnoty, ve prospěch těch ostatních. Zde by měli všichni podnikatelé zpozornět  a velmi ostražitě sledovat výstupy této a podobných platforem a zejména mocenských státních a nadstátních orgánů.

První zasedání této platformy je plánováno na 10.06.2013.

Až překvapivě otevřené vyjádření berní správy: Chovat se v rozporu s ÚS je v pořádku

Všem, kteří se zajímají o oblast správy daní z pohledu podnikatele, si dovoluji doporučit  článek autorů JUDr. Jarešové a ing. Žežulky „Namátková kontrola a její místo při správě daní“ v časopise Daňový expert 2/2012 (ze 3.4.2012).

Tento článek mne osobně „zaujal“ zejména v těchto ohledech (uvedu jen některé poznámky):

1) Velmi vysocí státní úředníci (ředitelka Sekce správy daní na Generálním finančním ředitelství a ředitel Odboru řízení rizik při správě daní na Generálním finančním ředitelství) zde bez ostychu (a dokonce snad jako v pozitivním smyslu) uvádějí, že bylo v pořádku, pokud se státní správa chovala v jasném rozporu s rozhodnutím Ústavního soudu (šlo konkrétně o slavný nález I. ÚS 1835/07), a že je to podle nich v právním státě přípustné. A na to já říkám, že člověk nemusí být žádný velký právní teoretik, aby jasně řekl: „Ne, to tedy není přípustné, právě naopak vážení!“ Pokud skutečně jsme ve státě ovládaném doktrínou materiálně právního státu, kde se právu v materiální smyslu (tedy nikoli pouze psaným zákonům) podřizují (ve smyslu rule od law) všichni, a kde již dávno bylo doktrínou a zejména ústavním soudem dovozeno, že (navzdory dnes již spíše pouze neživotně historické kontinentálně právní doktríně o nezávaznosti judikatury) bylo judikatura vyšších soudů (a tím spíše pak soudu Ústavního) je v materiálně právním smyslu pramenem práva, nemůže přeci státní správa, omezená principem enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí (ústavně zakotveném v čl. 2/2 Listiny) se tvářit, že je zcela v pořádku, pokud se sama rozhoduje, kdy se chovat podle zákona (přitom např. dle II. ÚS 566/05: „za zákon v materiálním smyslu se považuje i judikatura soudů“) a kdy nikoli (přitom po mém soudu nehraje vůbec žádnou roli, jak silné či slabé argumenty pro takové chování státní správa předloží). Smutné je, že se takto vysocí státní úředníci vyjadřují, a snad ještě smutnější je, že jsem na to nezaznamenal žádnou viditelnou kritickou reakci (snad jsem něco přehlédl).

2) Autoři se mám v tomto článku snaží vnutit představu, že výběr subjektu pro provedení daňové kontroly je výsledkem velmi sofistikované metody a že je zaručena vysoká míra objektivity plánu kontrol. Jistě nejsem úplně osamocený, pokud tvrdím, že praxe přináší mnoho důkazů o opaku. Autoři svůj postoj dokládají také za použití TAX COMPLIANCE PYRAMID (obrázek v uvedeném článku), když zde jistě není bez zajímavosti, že je poněkud přinejmenším zarážející, pokud se nám autoři snaží vnutit, že právě podle této metody probíhá zcela běžně jakýkoli výběr plánu kontrol v českých finančních úřadech, a přitom ještě nebyla potřeba graf této metody uvést v češtině (zřejmě podceňuji skutečnost, že na všech finančních úřadech a na všech odděleních kontrol všichni zcela běžně komunikují v angličtině).

3) pro mne, jako člověka zcela nepostiženého skutečnou interní praxí finančních úřadů, je článek cenný také v tom, že zde velmi jednoznačně (a dlužno říci odvážně otevřeně) vysocí státní úředníci deklarují něco, co by mnoho daňových poplatníků (věřící na nestrannost úřadů) ani nechtělo věřit (a přitom by jim to tak pomohlo ve volbě taktiky jednání s FÚ). Konkrétně jde o to, že se zde jasně deklaruje, že finanční úřady jsou hodnoceny podle efektivity kontrolní činnosti, tedy stručně a jasně řečeno: odměna finančního úřadu (a zřejmě i konkrétního pracovníka) je přímo závislá na výši doměřené daně. Který naivka by za těchto podmínek vůbec i jen teoreticky očekával objektivitu?

4) V článku mne také zaujalo, že jedním z parametrů pro výběr subjektu pro daňovou kontrolu je i obor podnikání. Jinými slovy řečeno, stát má asi určitý (zatím zřejmě tajný) žebříček rizikovosti jednotlivých oborů a podle toho volí i četnost kontrol – kde je prosím nějaký alespoň závan principu rovnosti a zákazu diskriminace? A nebylo by správné, kdyby stát tento žebříček zveřejnil?

5) To, že se v článku na druhém místě externích zdrojů pro výběr subjektu na kontrolu uvádí „podněty občanů“, překvapí v tuzemsku snad jenom před několika dny se to tuzemska přemístivšího cizince.

6) v článku je uveden graf dokumentující, že sice klesá počet kontrol, ale že zároveň stoupá celková výše doměřených daní (tj. výrazně stoupá průměrný doměrek). Má se jednat o doklad o lepším „zacílení“ daňových kontrol. Praxe daňových kontrol z posledních let mne však spíše přesvědčuje o tom, že se jedná o důkaz vyšší míry agresivity (což by ovšem ještě nemuselo být pouze špatné vysvědčení vzhledem k předmětu) a ovšem také o stoupající snaze provádět kontroly nezákonně, tj. pouze s ohledem „na stav státní pokladny“ a nikoli s ohledem na práva občanů (a to už tedy já hodnotím jako velmi špatné vysvědčení řadící naši zemi čím dál tím více na východ – i když směr asi můžeme volit možná i jiný).

7) Když už se zde exekutiva státu ústy těchto vysokých státních úředníků pokusila takto otevřeně (za což je tedy potřeba jim navzdory výše uvedenému potřeba zatleskat) sdělit své některé postoje, mohla by v tomto duchu pokračovat a jasně se vyjádřit, zda jí jde spíše o její pragmatiku (tj. naplnit státní kasu) nebo zda se ještě stále hodná „obtěžovat“ ochranou (často ústavních) práv daňových subjektů. Protože pokud převažuje pragmatika (jako že mám pocit, že všechno tomu svědčí), pak by stejný stát měl také umět uznat přinejmenším stejnou míru pragmatiky na straně daňových subjektů, tj. chovat se tak, aby zbytečně nevyprazdňovali svojí kapsu (či kasu).

Tax Attorney in U.S.

Tax attorneys are lawyers who specialize in the complex and technical field of tax law. Tax attorneys are best for handling complex, technical, and legal issues.

You definitely need a tax attorney if:

 • You have a taxable estate, need to make complex estate planning strategies, or need to file an estate tax return.
 • You are starting a business and need legal counsel about the structure and tax treatment of your company.
 • You are engaging in international business and need help with contracts, tax treatment, and other legal matters.
 • You plan to bring a suit against the IRS.
 • You plan to seek independent review of your case before the US Tax Court.
 • You are under criminal investigation by the IRS.
 • You have committed tax fraud (such as claiming false deductions and credits) and need the protection of privilege.

Zdroj: Tax Attorneys – When Do You Need a Tax Attorney?.

Categories: Daňové poradenství