Home > Nejvyšší správní soud, Správní soudnictví > Podmínky pro řízení ve správním soudnictví

Podmínky pro řízení ve správním soudnictví

Podmínky pro řízení jsou i ve správním soudnictví vnímány jako takové podmínky, za nichž soud může rozhodovat ve věci saméjejich nedostatek tedy brání soudu vydat meritorní rozhodnutí (srov. § 103 OSŘ podpůrně za použití § 64 SŘS).

§ 103 OSŘ: Kdykoli za řízení přihlíží soud k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení).
§ 64 SŘS: Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro řízení ve správním soudnictví přiměřeně ustanovení prvé a třetí části občanského soudního řádu
 

Podmínky pro řízení jsou chápány jako podmínky přípustnosti procesu jakožto celku, přičemž se upínají k procesním úkonům stran či soudu.

Teorie procesního práva a soudní praxe řadí mezi podmínky řízení na straně soudu, především:

 • pravomoc
 • příslušnost

Na straně účastníků:

 • způsobilost být účastníkem řízení
 • procesní způsobilost (popř. plnou moc zmocněnce)

Úkony soudu i úkony stran jsou pak vázány společnými podmínkami:

  • překážkou litispendence (=překážka zahájeného řízení)
  • překážkou věci rozhodnuté

Další okolnosti obvykle bránící věcnému projednání

 • opožděnost (předčasnost) žaloby
 • podání návrhu zjevně neoprávněnou osobou
 • nepřípustnost
 • neodstraněné vady žaloby (§ 37 odst. 5 SŘS)
(podle rozsudku rozšířeného senátu NSS ze dne 21.9.2010 čj. 7 Ans 5/2008-164, č. 2181 Sb.NSS, ve věci žalobce ADAMOV-SYSTEMS)
 1. No comments yet.
 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s